คณะกรรมการงานสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและรวมบุคคลที่มีนามสกุลและบรรพบุรุษตระกูลจึง เข้าด้วยกัน สมาคมนี้เป็นเวทีสำหรับสมาชิกครอบครัวตระกูลจึง ในการรวมตัวกัน อนุรักษ์มรดก และส่งเสริมกิจกรรมการกุศล นี่คือประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการงานสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย สมัยที่ 28

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

คุณอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์
莊鎮雄
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณสราวุฒิ จวนขจรพงศ์
莊仁桂
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ดร.สรรเสริญ จุฬางกูร
莊漢忠博士
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ดร. ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ์
莊金美博士
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณอดิศักดิ์ พงษ์สุรพิพัฒน์
莊儒賢
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณวาณิช จำนงนรวุฒิ
莊榮厚
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

นายกกิตติมศักดิ์

คุณประเสริฐ จึงเจริญพาณิชย์
莊益波
นายกกิตติมศักดิ์
คุณสมศักดิ์ เริ่มเจริญดี
莊文光
นายกกิตติมศักดิ์
คุณพิทักษ์ เจริญจิตมั่น
莊志美
นายกกิตติมศักดิ์
คุณโกศล จึงประสิทธิ์พร
莊儒龍
นายกกิตติมศักดิ์
คุณชวลิต จรัสสุริยงค์
莊智成
นายกกิตติมศักดิ์
คุณวิสิทธิ์ ภูมิภักดิ์พรรณ
莊錦錫
นายกกิตติมศักดิ์
คุณสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
莊豐隆宗親
นายกกิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษา

ผู้พิพากษาเกรียงชัย จึงจตุรพิธ
莊堅猜
ที่ปรึกษา
คุณยิ้ม พรอนันต์รัตน์
莊鎮林
ที่ปรึกษา
คุณสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์
莊國樹
ที่ปรึกษา
คุณสุรพล ฐานานุศักดิ์
莊舜鵬
ที่ปรึกษา
คุณธีระพนธ์ จึงมากทรัพย์
莊振雄
ที่ปรึกษา
พันเอก(พิเศษ) ศิรชัย สหัสรังษี
莊紹典陸軍特級上校
ที่ปรึกษา
พ.ต.อ.สณปก (รณรงค์) บุญยะกลัมพ
莊松柏警上校
ที่ปรึกษา
คุณสมสิทธิ์ จารุไชยกุล
莊諒新
ที่ปรึกษา
นายกริช จินต์วุฒิ
莊耀強
ที่ปรึกษา
คุณกมล จึงเจริญดี
建模
ที่ปรึกษา
คุณกฤษฎา ฐิติปุญญา
莊智義
ที่ปรึกษา
คุณวนิดา แซ่จึง
裝雪蓮
ที่ปรึกษา
คุณธนา ฐานานุศักดิ์
裝禮智
ที่ปรึกษา
คุณประเสริฐ เจริญธัญรักษ์
裝耀輝
ที่ปรึกษา
คุณธนะสิทธิ์ จรรยาธัญโรจน์
裝嘉華
ที่ปรึกษา
คุณเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์
裝賜財
ที่ปรึกษา
นายมารวย (มาลี) จินตบัณฑิตวงศ์
裝嗎哩
ที่ปรึกษา
คุณก้องชัย เพิ่มทรัพย์ทวี
莊廣財
ที่ปรึกษา
คุณชาญชัย จึงสิริพรชัย
裝明厚
ที่ปรึกษา
คุณเกียรติศักดิ์ อารยะสกุลวงศ์
装宋雄
ที่ปรึกษา
คุณสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์
莊再胜
ที่ปรึกษา
คุณศิษฎ์ จิรวัฒโนทัย
莊瑞慶
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

นายกสมาคม

คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น
莊炳章
นายกสมาคม

อุปนายก

คุณชูรัตน์ พสุภา
莊壯溪
อุปนายก
คุณอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์
莊惠蘭
อุปนายก
คุณสง่า วนาสินชัย
莊承錦
อุปนายกและฝ่ายตรวจสอบ
คุณบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช
莊文德
อุปนายก
คุณกิตติ เริ่มเจริญดี
莊吉滴
อุปนายก
คุณวรศักดิ์ กาญจนปิยนันท์
莊松波
อุปนายก
คุณวิรุฬห์ วงษ์วิบูลย์สิน
莊紹英
อุปนายก
ดร.โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
莊庚霖
อุปนายก
คุณวิเชียร จึงเจริญพาณิชย์
莊楚焜
อุปนายก
คุณสุชาติ จึงทวีศิลป์
莊漢明
อุปนายก
คุณอภิชาติ จุฬางกูร
莊桂林
อุปนายก
คุณธนชาต จึงขจรกิจ
莊桂林
อุปนายกและหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
คุณพลิษฐ์ จวนขจรพงศ์
莊啟暉
อุปนายก
คุณบรรยง พัฒนพาณิชกุล
莊偉民
อุปนายก

กรรมการบริหาร

คุณสมชาย จงวัฒน์ผล
莊奕河
กรรมการบริหารและเลขาธิการ
น.พ. ไพรัช จึงเจริญสุขยิ่ง
莊漢光
กรรมการบริหารและเลขาธิการ
คุณจรสชาญ จิรชัยธร
莊炳豐
กรรมการบริหารและเหรัญญิก
คุณสัมพันธ์ เจริญไกรศรี
莊燦泉
กรรมการบริหารและเหรัญญิก
คุณชาญชัย ภัทรพิบูล
莊永鎮
กรรมการบริหารและ
ฝ่ายดูแลศาลบูชาบรรพบุรุษ
คุณเอี้ยวชอ แซ่จึง
莊饒初
กรรมการบริหารและ
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
คุณสมชาย จงสฤษดิ์หวัง
莊義德
กรรมการบริหารและ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณสมเกียรติ แจ่มขจรเกียรติ
莊國材
กรรมการบริหาร
คุณกรี จึงสุขุม
莊建基
กรรมการบริหาร
คุณวีรพงษ์ สุรไพฑูรย์กร
莊碧城
กรรมการบริหาร
คุณนที จึงประสิทธิ์พร
莊儒漢
กรรมการบริหาร
คุณสุรพงษ์ แสงศิริพงษ์พันธ์
莊承書
กรรมการบริหาร
คุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์
莊財發
กรรมการบริหาร
คุณซิงแป้ง แซ่จึง
莊申炳
กรรมการบริหาร
คุณประกฤต เจริญจิตมั่น
莊錫湖
กรรมการบริหาร
คุณบรรเจิด จิตไพศาลวัฒนา
莊木泉
กรรมการบริหาร
คุณสมเกียรติ วัตนวิทย์สกุล
莊義寶
กรรมการบริหาร
คุณศิวศิษฎ์ เจริญจิตสวัสดิ์
莊文豹
กรรมการบริหาร
นายประเสริฐ แซ่จึง
莊禮江
กรรมการบริหาร
คุณจักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์
莊禮通
กรรมการบริหาร
คุณวัชรี วรรักษ์กุล
莊蘭珠
กรรมการบริหาร
คุณผิน จึงจินดาพร
莊漢彬
กรรมการบริหาร
คุณพรชัย จิรารัตน์วัฒนา
莊松坤
กรรมการบริหาร
คุณวิเชียร จิระกรานนท์
莊武略
กรรมการบริหาร
คุณวรวิทย์ วรพงศธร
莊俊光
กรรมการบริหาร
คุณรัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์
莊清奇
กรรมการบริหาร
คุณสุรพล จึงเจริญพาณิชย์
莊賜鴻
กรรมการบริหาร
คุณสุรพงศ์ จิรวราพันธ์
莊偉成
กรรมการบริหาร
คุณณัฐพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์
莊永青
กรรมการบริหาร
คุณญาณกร จึงขจรกิจ
莊梓源
กรรมการบริหาร
คุณศุภเลิศ จงรักศักดิ์
莊培東
กรรมการบริหาร
คุณนภสินธุ์ จึงประสิทธิ์พร
莊清坤
กรรมการบริหาร
คุณสุรชัย เพิ่มทรัพย์ทวี
莊金榮
กรรมการบริหาร

ผู้จัดการ

คุณวิฑูรย์ จรรย์ศุภรินทร์
莊思文
ผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายพิธีกร

คุณระวีวรรณ วลีเดช
莊玉君
หัวหน้าฝ่ายพิธีกร

สมาชิกจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังต่อไปนี้

คุณสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดนครราชสีมา
นายมารวย (มาลี) จินตบัณฑิตวงศ์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่)
คุณวนิดา แซ่จึง
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดอุบลราชธานี
คุณธนะสิทธิ์ จรรยาธัญโรจน์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดอุดรธานี
คุณเกียรติศักดิ์ อารยะสกุลวงศ์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดสุรินทร์
คุณชาญชัย จึงสิริพรชัย
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดสุรินทร์
คุณประเสริฐ เจริญธัญรักษ์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดขอนแก่น
คุณเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดขอนแก่น (อำเภอบ้านไผ่)
คุณธีระพนธ์ จึงมากทรัพย์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดราชบุรี
คุณสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดชลบุรี
คุณกริช จินต์วุฒิ
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดพิษณุโลก
คุณสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
ชมรมจึงตระกูลประจำจังหวัดตาก
  • วัตถุประสงค์: สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสามัคคี การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการอนุรักษ์วัฒนธรรมในหมู่สมาชิกตระกูลจึง เราสร้างพื้นที่สำหรับสมาชิกในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว แบ่งปันข้อมูล และเฉลิมฉลองมรดกและประเพณีที่มีร่วมกัน
  • การจัดลำดับวงศ์ตระกูลและบรรพบุรุษ: การจัดลำดับวงศ์ตระกูลเพื่อสืบเชื้อสายตระกูลจึง และสร้างแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวที่ครอบคลุม และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติครอบครัวตระกูลจึง
  • กิจกรรมและการชุมนุม: สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมและการชุมนุมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการประชุมประจำปี พิธีบูชาบรรพบุรุษ เทศกาลทางวัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนความรู้ และส่งต่อประเพณีสู่อนุชนรุ่นหลัง
  • กิจกรรมด้านการศึกษาและการกุศล: สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย หลายแห่งยังมีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านการศึกษาและกิจกรรมการกุศลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือบริจาคเพื่อการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
  • การอนุรักษ์วัฒนธรรม: สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนามสกุล “แซ่จึง” โดยมีจัดงานประเพณี เพื่อถ่ายทอดทางวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลังต่อไป

โดยทั่วไปสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย จะจัดงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่สมาคมระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคไปจนถึงสหพันธ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นเวทีสำหรับสมาชิกครอบครัว ในการเชื่อมต่อ รักษามรดกตระกูลจึง และมีส่วนร่วมกับสมาชิกของเรา

Scroll to Top