ประวัติสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

泰国莊氏宗親總會

JUNG TRAKUL ASSOCIATION OF THAILAND

ความเป็นมา สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

หลังจากบรรพชนตระกูลจึง ได้อพยพมาจากประเทศจีน มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทย การได้มาตั้งรกรากสืบสายสกุลจึง ทำให้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จรุ่นแล้วรุ่นเล่า และยังคงร่วมสืบสานปณิธานของบรรพชนตลอดมา

คณะกรรมการงานสมาคมตระกูลจึงแห่งประเทศไทย

สมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและรวมบุคคลที่มีนามสกุลและบรรพบุรุษตระกูลจึง เข้าด้วยกัน สมาคมนี้เป็นเวทีสำหรับสมาชิกครอบครัวตระกูลจึง ในการรวมตัวกัน อนุรักษ์มรดก และส่งเสริมกิจกรรมการกุศล นี่คือประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

สถานที่สำคัญต่างๆ
ของสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

อนุสรณ์สถานสุสาน

ประวัติแซ่จึง เมืองจีน

จุดเริ่มต้นของตระกูลจึงนั้น ย้อนหลังไปถึง 591 ปีก่อนคริสตศักราชในสมัยชุนชิว กษัตริย์ของแคว้นฉู่ ทรงพระนามว่า พระเจ้าฉู่จวงหวัง ทรงเป็น 1 ใน 5 กษัตริย์ที่ทรงอำนาจแสนยานุภาพมากที่สุดในยุคนั้น ผู้สืบสกุลจึงยกย่องให้พระองค์เป็นต้นตระกูลจวง (จึง) จากพระนามของพระองค์ท่าน

ความหมายแซ่จึง

แซ่จึง (莊) ในภาษาจีนกลางคือ แซ่จวง โดยคำว่า “จึง – 莊” มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความหมาย คุณลักษณะและคุณค่าของอักขระแต่ละส่วนที่ประกอบเป็นนามสกุล “จึง”

Scroll to Top