คณะกรรมการบริหารสมาคมจึงตระกูลแห่งประเทศไทย

คุณประสิทธิ์ เจริญจิตมั่น
莊炳章
นายกสมาคม
คุณอดิศักดิ์ พงษ์สุรพิพัฒน์
莊儒賢
นายกกิตติมศักดิ์
คุณวิเชียร จึงเจริญพาณิชย์
莊楚焜
อุปนายกและประชาสัมพันธ์
คุณชูรัตน์ พสุภา
莊壯溪
อุปนายกและเหรัญญิก
คุณอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์
莊惠蘭
อุปนายกและเลขานุการ
คุณวิรุฬห์ วงษ์วิบูลย์สิน
莊紹英
กรรมการ
คุณประกฤต เจริญจิตมั่น
莊錫湖
กรรมการ
คุณบุญเทพ จิรพงษ์ธนาเวช
莊文德
กรรมการ
คุณพลิษฐ์ จวนขจรพงศ์
莊啟暉
กรรมการและนายทะเบียน
คุณสง่า วนาสินชัย
莊承錦
กรรมการและปฏิคม
Scroll to Top